REFT

تعابیر کمتر شنیده شده درباره درایت و سیاست ورزی امام حسن(ع)

پاسخ استاد رحیم پور ازغدی به یک سؤال مهم چرا معاویه به لشکر ضعیف امام حسن(ع) حمله نکرد؟

درباره شرکت امام حسن (ع) ابونعیم می گوید: «حسن به عنوان رزمنده وارد اصفهان شد و از آن جا … اما از آن طرف، فتوحات انجام شده در روزگار خلفا و امویان، هیچ گونه تعلیم و تربیت و آموزش و …. عده زیادی از مردم آن جا را کشت، که در تاریخ نظیر آن شنیده نشده بود. …. ای تعامل نداشتند و تمایلات جاهلی و طمع ورزی های دنیوی هنوز هم در میان آنها دیده می شد.

ابعاد صلح شجاعانه امام حسن علیه السلام با معاویة بن ابی سفیان که یگانه عامل بقای … و عظمت صلح امام علیه السلام است اما در دوره دیگر (قبل از امامت و بعد از صلح) کمتر مورد … و پدرش که رانده شده رسول اکرم صلی الله علیه و آله بودند و دو خلیفه قبل شفاعت …. ای جلوه دهد و در مقابل امام با درایت کامل اجازه شکل گیری چنین تصوری را نمی داد.

… اندیشه اسلامی درباره نحوه سیاست ورزی پیشوایان معصوم در گفتگو با خبرنگار مهر … امام حسن(ع) در تعریف سیاست می فرمایند: «سیاست یعنی رعایت حقوق خداوند، … تعابیر روایی که در مورد مذمت دنیا آمده، ناظر به دنیای ناپسند و مذموم است. … ولایت و حاکمیت سیاسی معصوم از سوی خداوند نصب شده و مشروعیت می یابد؛ نه …

در روایتی از امیرالمومنین (ع) آمده است که امام حسن (ع) از سینه تا سر … این پژوهشگر حوزه ادامه داد: اهتمام امام حسن مجتبی (ع) در رسیدگی به فقرا وجود داشته است، در تاریخ نقل شده … وی درباره شباهت امام حسن به پیامبر اسلام (ص) اظهار کرد: انس ابن مالک … ایشان در شجاعت و شهامت چیزی کمتر از امام حسین (ع) ندارند به جز یار، …

درﺑﺎره ﻋﻠﯽ. [ع]. ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن. ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد .ر(. :ك. Ali s.v. Handbook ….. ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه از ﺳﻮي ….. ﮐﺸﺘﺎر ﺧﻮارج، و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮﯾﺶ، ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد …… را ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد …… ﮐﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از آﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﻬﺎت ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده. (. اﻣﻬﺎت ﺷﺘﯽ. ) و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻤﻊ. اﻣﻬﺎت«. » ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ.

هشتم ربیع الثانی سالروز میلاد امام حسن عسکری(ع) بشارت دهنده منجی … با وجود اختناق و محدودیت‏ با تدبیر و درایت مسلمانان را برای دوره غیبت امام … دو در اثر معاشرت با او منقلب شده و در عبادت و مناجات به مراحل عالی قدم گذاشته‌اند. … سامراء به اکراه و اجبار، از جهاتی مانند سیاست مأمون در آوردن امام رضا (علیه السلام) …

به تعبیر دیگر “این دوران، دوران طلایی فقه حکومتی است”. … از چه زمانی فقه حکومتی مورد توجه فقیهان ما قرار گرفت و حوزه های علمیه تصمیم گرفتند در این‌باره اندیشه ورزی کنند؟ … است برای اسلامی کردن حکومتی که ما وعده اش را از اسلام شنیده ایم. … و امیرالمومنین(ع) و دوره کوتاه حکومت امام حسن(ع)، انقطاعی حاصل شده است …

ﺍﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ‫ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﻮﺳــﺘﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺻﻠﺢ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻣﺎﻡﺣﺴــﻦ)ﻉ( ﺭﺍﻩ ﺑﻘﺎﻱ‬ …. ﺍﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻟﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ‫ﻛﻨﻮﻧﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ :‬ﻧﮕﺎﻩ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ‬ …. ﻭﺯﻳﺮ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ‫ﺑﻪﺳﻮﺍﻟﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺳﻘﻢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ‬ …… ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺳــﺎﺩﻩﺗﺮ ﻧﻤﺮﻩ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺧﻼﻕ‪ ،‬ﺗﻘﻮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ‫ﻭ ﺩﻳﺎﻧﺖ ﺍﮔﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻏﺮﺑﻲﻫﺎﻱ …

ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳ م را اﺻ ً ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻫﻞ ﺑـﻴﺖ را …… ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن, ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ع و اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ ع ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣـﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗـﺎ … ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻛﻮﻓﻪ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﻋﺪم ﺑﻴﻌﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ ع ﺑﺎ ﻳﺰﻳﺪ را ﺷﻨﻴﺪه و آﻣﺎده ﺑـﺮاي ﻣـﺒﺎرزه ﺷـﺪه …… ﺑﻪ@آن@ﺣﻀﺮت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ/ او ﺗﻌﺒﻴﺮ >ﻋﻴﻦ< ﻣﺄﻣﻮر اﻃـ ﻋﺎﺗﻲ را درﺑـﺎره ﻣـﺤﻤﺪ ﺣـﻨﻔﻴﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺎر …… ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﻋﻠﻲ آن ﭘﺎ@ﻙ ﻣﺮد از ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﻴﻦ اﻓﺘﺨﺎر در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺨﺮ ورزي ﻣﺮا.

به ويژه مواضع سياسي او در برابر بني اميه كه در مناظره هاي او با معاويه جلوه كرده، حاكي از اعتقاد و … گفته شده است كه نجاشي پس از سخنان جعفر در مورد اسلام، مسلمان شد. …. امام صادق‏(ع) به نقل از پدرش فرمود: امام‏ حسن و امام حسين‏ عليهما السلام و عبدالله بن ….. تو از آنچه كه من از رسول الله در باره اينان و پدرانشان شنيده ام و حفظ كرده ام و نگهداشته …

تعابیری مانند »ان کان الفقیه مبسوط الید« را در … کمتر پرداخته شــده اســت؛ اما در عصر صفویه …. وسائل درباره تعریف مفهوم و موضوع فقه حکومتی، ….. مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم)ع(، سردبیر فصلنامه علوم سیاسی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم)ع(، ….. یکی اینکه بعد از امام حسن مجتبی)ع( ائمه …… امام راحل)ره( این مطلب را به درایت فهمید.

حسن بن زیاد گفت: شنیدم که از ابوحنیفه سوال کردند چه کسی را دیدی که فقهش از …. به همین ترتیب وقتی که شامی درخواست مناظره درباره استطاعت توحید و امامت نمود. …… به تعبیر دیگر،سیره سیاسی امام صادق(ع)مجموعه ای از سنت ها،روش ها،طریقه و نیز به ….. انجام دادن آن واگذار شده است و مسئولیت نمی تواند از اختیار واگذار شده کمتر باشد.

چون به تعبیر یکی از آقایان ایشان در را بسته بودند و به قلیلی اجازه استفاده می دادند …. از نظر امام رضا (ع) مهم برای امام و صاحب منصبان این است دروغ نگویند، نه آن که نان … کانّه نام قاتل پدرش را شنیده ، چنین تهدیداتی از سوی وی که روح داعشی بر آن حاکم است ، … «کلامی کمتر دیده شده از علامه حسن زاده که در «تمامی اعصار» باید نصب العین …

و دو داستان دیگر» به عنوان آثار ارائه شده در طرح کتاب‌خوان آبان ماه، معرفی شدند. …. تاريخ : پنجشنبه سوم آبان ۱۳۹۷ | 12:6 | نویسنده : کتابخانه امام حسن مجتبی | نظر بدهید ….. اگر تصور می‌کنید با خواندن این کتاب می‌توانید اطلاعات کافی و وافی دربارة این …… صفایی حائری که پیرامون مفاهیم عمیق و پیام‌های کمتر شنیده‌شده سوره حمد است.

امام خمینی نیز رسول گرامی اسلام را به عنوان واسطه فیض الهی، نماد رحمت حق … درباره موسسه … در مسائل سیاسی معرفی کرده و پیروی از آن حضرت را در سیاست ورزی و زمامداری، مورد … واژه های کلیدی: پیامبر(ص)، رحمت، سیاست و حکومت رحمانی، انسان سازی، تعلیم و … در قرآن، به رحمت بودن او برای تمامی عالمیان تصریح شده است(انبیاء، 107).

امام خمینی(ره) درباره امام خامنه‌ای می‌فرمودند: برادری آشنا به مسایل فقهی. … کدام سیاست ورزی است که توانایی او همسنگ و همسان مدیریت ایشان در بحبوحه …. نظامی و دانش استراتژیک فراهم آورد، به گونه‌ای که کمتر کسی در درایت ایشان در امر …… بیاورید حادثه کربلا تکرار خواهد شد نه صلح امام حسن (ع)» و در پاسخ به سردمداران …

رهبر عظیم‌الشأن‌تان را دوست بدارید، عالمی،‌ رهبری، موحدی، سیاسی، …. امام (ره) به آقای خامنه ای فرمودند: وقتیکه شنیدم هواپیمای شما در فرودگاه …… برگزیده ورزشی …

احساسی سالم ترند و کمتر قربانی خشونت های گوناگون اجتماعی می شوند. … یاد شده، آرامش و اعتماد به نفس بیشتری نیز در این افراد دیده می شود و تعهد و …. اما واقعیت این است)1(امر به عفت ورزی نموده است …… بستگي به شانس دارد تا درایت و انتخاب گري. …… ترجمه: امام حســن )ع( به مردی که با ایشــان درباره ازدواج دختر خود مشــورت کرد، …

اولین نامه ای که شیعیان کوفه بعد از شهادت امام حسن (ع) برای امام حسین (ع) فرستادند چنین بود: … این تعبیر «السائرة بسیرتک، المنتظرة لامرک » به طور تلویحی اشاره به … در اوضاع سیاسی جهان اسلام حادث نشده تا موجب تغییر استراتژی امام (ع) …. امام حسین (ع) از بیعت با یزید خودداری کرده و به سوی مکه خارج شده است.

زندگی زود می‌گذرد و عمرِ هر کس پس از چند سال سپری می‌شود، ولی چه لذّتی از این بالاتر که انسان فکر کند در آن مدّتی که زنده بود و در روی زمین به‌سر بُرده، یک فرد سومند و …

امام باقر (ع) پس از شنيدن سروده‏هاى «كميت» درباره اهل‌بيت، گريست و سپس فرمود: …. پایه گذارى شده است: یکى حدیث ثقلین (۱) ، که پیامبراکرم(ص) در کمتر از نود روز در ….. اوضاع سیاسی: مدت امامت امام هشتم در حدود بیست سال بود که می‌توان آن را به سه … طالبان علم و اهل حدیث و درایت، مهار مرکب را گرفته و عرضه داشتند: “ای امام بزرگ و ای …

سابقه ملخ خوردن هم طولانی است و یهودیت درباره کوشر بودن آن حکم دارد. … با تمام اینها می‌توان گفت «ایرانی‌بودن» یا «عرب بودن» معنایش بسیار کمتر از آن چیزی است که خیال می‌کنید. ….. امام صادق(ع) که دانشگاهی داشتند و بعضی شاگردانشون به ایران آمدند. …. از اجدادمان نسل به نسل تا الآن شنیده ایم که آریایی هستیم.

مطالعه آن برای باورمندان اسلام سیاسی، انقلاب و مشی آقای خمینی … بعلاوه در قم از میرزا على‏اکبر حکیم یزدى حکمت و از محمدحسن ریاضى … معاصر درباره مراجع متوفی از چنین تعابیر رفیعی استفاده نکرده اند. …. متن ذیل به عنوان پاسخ فاقد تاریخ آقای خوانساری در پاورقی صحیفه امام درج شده است:«حضرت آیت اللَّه خمینی.

مصاحبه با علما و محققان تاريخ تحولات معاصر ايران درباره مشروطه و چاپ آن با عنوان … مقالات برگزيده و سخنراني‏هاي ارائه شده در همايش، در دو موضوع كلي ذيل در كتاب پنجم و ….. امام عصر منجر مي‏شود و تعبير آخر الزمان به نحوي به اين غيبت نيز باز مي‏گردد. …… سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و …

برچسب‌ها:, , , ,