REFT

تنش های غیر زیستی در گیاهان

تنش به مفهوم تغییر شرایط طبیعی و بهینه فیزیولوژی گیاه است که باعث کاهش رشد و نمو می گردد. گیاهان همانند سایر موجودات زنده تحت تأثیر تنش های مختلف از جمل…

تأثیر تنش ممکن است منجر به کاهش رشد و عملکرد، آسیب دائمی یا حتی مرگ گیاه شود. تنش‌های گیاهی به‌طورکلی به دو دستهٔ تنش‌های زیستی و تنش‌های غیرزیستی …

کتاب تنش‌های غیرزیستی در گیاهان، ترجمه دکتر قاسمعلی گروسی، دکتر رحیم حداد، حجت طاهری عزیزآبادی، حمیده طاهری اطاقسرا و سمیه فلاحتیان …

ﺷﻤﺎره اﻧ. ﺘﺸﺎر. 3782. ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ. 8956. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور. : ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺗـﻨﺶ. ﻫـﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴـﺘﻲ در ﮔﻴﺎﻫـﺎن/ ﺗـﺄﻟﻴﻒ. [. ﺻـﺤﻴﺢ: وﻳﺮاﺳــﺘﺎران. ] ر. ك ﮔــﺎر، پ. ﺷــﺎرﻣﺎ.

به اين تنش ها، تنش هاي غيرزيستي مي گويند. همچنين گياهان در معرض آفات، بيمارگرها و علف هاي هرز قرار گرفته و ميزان محصول توليدي آنان نيز كاهش مي يابد. تنش هاي …

گیاهان طي چرخه زندگي در معرض تنش. های محیطي قرار مي. گیرند و مكانیسم. های مختلفي جهت سازش با. تنش. های زیستي و غیرزیستي در سطح سلولي و مولكولي در آن.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با بیان اینکه پروژه کاشت گیاهان مقاوم به شوری … علاوه بر این، دانشمندان نقش این ژن را در تنش‌های غیرزیستی از جمله تنش خشکی…

تنش‌های غيرزيستی از جمله خشکی و شوری، از مهم‌ترين عوامل محدودکننده رشد و نمو گياهان زراعی می‌باشند. در گياهان، پاسخ به تنش‌هاي محيطي در تمام سطوح اتفاق مي‌افتد که …

علت تنش‎های گیاهان چیست؟ استرس‎ها و تنش‎های گیاهان نیز همانند انسان‌ها از محیط اطراف نشأت می‎گیرد یا می‎تواند ناشی از ارگانیسم‎های زنده‎ای باشند …

تنش شوری از تنشهای غیر زنده مهم است که اثرات زیانباری بر عملکرد گیاه و کیفیت محصول دارد. از مشخصه های یک خاک شور، سطوح سمی کلریدها و سولفاتهای سدیم می …

این مجله مقالههای پژوهشی در زمینه فیزیولوژی، بیوشیمی، متابولیسم، رشد و نمو، و پاسخهای مولکولی گیاهی در برابر تنش های زیستی و غیر زیستی را پس از داوری دقیق …

بعلاوه جزئيات مربوط به پيشرفت‌هاي بالفعل و بالقوه در بهنژادي براي مقاومت به تنش‌هاي اصلي غيرزيستي شامل شوري، خشکي، غرقابي، ميزان فلزات خاک و دماهاي بالا و …

اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات …

سازوکارهای سلولی و مولکولی گیاهان در برابر تنش های غیرزیستی. مولفین: رشید جامعی و سروش کارگر خرمی و رویا زنگنه. ناشر: دانشگاه ارومیه. سال نشر: 7931.

تنش های زیستی و غیر زیستی در مطالعات متعددی به اثبات رسیده است. … هیدرات های کربن محلول و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه قره داغ، در سطوح …

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی (CB)

گیاهان طی چرخه زندگی در معرض تنش های محیطی قرار می گیرند و مکانیسم های مختلفی جهت سازش با تنش های زیستی و غیرزیستی در سطح سلولی و مولکولی در آن ها …

Request PDF on ResearchGate | On Jul 21, 2017, Ezatollah Esfandiari and others published فیزیولوژی تنشهای محیطی در گیاهان(غیر زیستی)

به استحضار می رساند که نشریه تنش های محیطی در علوم زراعی از دو فصلنامه به فصلنامه … بررسی اثرات تنش شوری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک کلزای پاییزه … بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و تغییرات هورمونی گیاه سویا …

تولید گیاهان را تحت تاثیر قرار داده و سبب کاهش فتوسنتز، تقسیم های … تنش های زیستی و غیر زیستی در آن باعث کاهش عملکرد گیاهان زراعی از جمله گندم میشود ( .

تنش‌های غیر زیستی مانند شوری، خشکی و سرما محصول‌دهی گیاهان زراعی را به شدت کاهش می‌دهند (Sreenivasulu et al., 2007). از نظر مولکولی، هم‌پوشانی بسیاری بین …

این کتاب، فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان را به زبان ساده و قابل فهم بیان می کند. … کتاب حاضر منبع غنی برای دانشجویان علوم زیستی و کشاورزی است. نویسنده …

دانلود … بخشی از متن فایل word مقاله تلاقی بین علامت‌رسانی تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاهان : تعداد صفحات :24. گیاهان طی چرخه زندگی در …

کتاب «پاسخ گیاه به تنش‌های غیرزیستی»، نوشته رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، بهنام صداقتی، میثم بسطامی، رضا فرجامی‌نژاد توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین …

کتاب جنبه‌های مولکولی تنش‌های غیرزیستی در گیاهاناثر راجارشی‌کومار گائور، پرادیپ‌کی شارما، رضا معالی‌امیری، محمد سبزه‌زاری، فرشاد رضوان بوده و چاپ 1 آن در سال …

ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻋﻲ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ. ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴـﺘﻲ ﻭ. ﻏﻴﺮﺯﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻨﺶ ﻛﻤﺒـﻮﺩ ﺁﺏ. ﺍﺯ ﻣﻬـﻢ. ﺗـﺮﻳﻦ. ﺗﻨﺶ. ﻫﺎ. ﻱ ﻏﻴﺮﺯﻳﺴﺘﻲ ﺑ. ﻪ. ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ. ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﻭ. ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ. ﺩﺭ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﻲ …

ﺗﻨﺶ ﺷﻮري. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ. ﻫﺎي ﻏﯿﺮزﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ رﺷﺪ و ﺑﺎروري آن را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽ. ﺳﺎزد. در. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮات … ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ … دﺳﺖ آﻣﺪه از از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺮﯾﭙﺘﻮم در ﮔﯿﺎﻫﺎن در. ﻣﻌﺮض ﺗﻨﺶ. ﻫﺎي …

برچسب‌ها:, , , ,