REFT

جلال ژاله – پاسبان حرم دل شده ام

شعر: دو بیت اول از حافظ – دو بیت آخر اشعار قدیمی. آواز شوشتری آلبوم: دلشدگان. (شوشتری) پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب شب همه شب پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب

پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب. تا در این پرده …. ازهمین رو ارزش”دل”بدست آوردن از ثواب حج اکبرنیزبالاترشمرده شده است. “پرده” دراینجا …. جلال سلامی نوشته: ابیات یارم …

پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب شب همه شب پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم (تکرار شوشتری) دیده بخت به افسانه او شد در خواب دیده بخت …

). ﻣﺎﻫﻮر. ◇. ﭼﻬﺮه. را. ﻴﺻ. ﻘﻠ. ﻲ. از. آﺗﺶ. ﻲﻣ ….. ﻋﺸﻖ. (زده. ام. ﺑﺎدة. ﻧﺎﺑ. ﻲ. ﻪﻛ. ﻣﭙﺮس. ) ◇. ﺗﺼﻨ. ﻒﻴ. : دﻟﺸﺪﮔﺎن. ◇. آواز. : ﭘﺎﺳﺒﺎن. ﺣﺮم. دل. ◇. ﺗﺼﻨ. ﻒﻴ. ﻴاﻣ : …… ﻣﺎ را ﺳﺤﺮ. ﻦﻛ. ﻧﻮﺑﻬﺎر اﺳﺖ، ﮔﻞ ﺑﻪ ﺑﺎر اﺳﺖ. اﺑﺮ ﭼﺸﻢ ژاﻟﻪ. ﺑﺎر اﺳﺖ. ﻳا. ﻦ ﻗﻔﺲ ﭼﻮن دﻟﻢ ﺗﻨﮓ و ﺗﺎر اﺳﺖ ….. ر ﺑﺎغ دوﻟﺖ، درﺧﺘﻢ. ﻛﺧﺎ. ﺴﺘﺮ ﻓﻘﺮ ﺗﺨﺘﻢ، ﺧﺎ. ك. ﻓﻨﺎ اﻓﺴﺮ ﻣﻦ. اول دﻟﻢ را ﺻﻔﺎ داد آ. ﻳﻴ. اﻨﻪ. م. را ﺟ …

گر چه افتاد ز زلفش گرهى در کارم به طرب حمل مکن سرخى رويم که چو جام پرده مطربم از دست برون خواهد برد پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب من.

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب تا در این پرده جز اندیشه او‌ نگذارم #حافظ #text #عکس_نوشته #متن #شعر #متن_نوشته #عکس_نوشته #عکس ‌نوشته #دلنوشته #رفتن …

دل. و ﺟﺎن ﻓﺪا. ي. روﯾﺖ ﺑﻨﻤﺎ ﻋﺬار ﻣﺎ را. ﺑﻪ. ﺧﺪا ﮐﻪ ﺟﺮﻋﻪ. يا. ده ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ. دﻋﺎﮐﻪ. ي. ﺻﺒﺤﮕﺎﻫ. اﺛﺮﯽ. ي. ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ را …. ژاﻟﻪ ﺑﺮ رخ ﻻﻟﻪ. اﻟﻤﺪام …… ﻧﺸﺎن ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل ﯾﺎر. ﻣﺧﻮش. ﯽ. ﮐﻨﺪ …… ﭘﺎﺳﺒﺎن. ﺣﺮم دل ﺷﺪه. ام ﺷﺐ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ. ﺗﺎ. در اﯾﻦ ﭘﺮده ﺟﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ او ﻧﮕﺬارم. ﻣﻨﻢ. آن ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺎﺣﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﻮن ﺳﺨﻦ. ﻧاز. ﯽ.

ﭼﻜﺪ ژاﻟﻪ ﺑﺮ رخ ﻻﻟﻪ. اﻟﻤﺪام اﻟﻤﺪام ﻳﺎ …. ام ز ﺧ. ﻴﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ. ﭘﺰد دل ﻣﻦ. ﺧﻤﺎر ﺻﺪﺷﺒﻪ دارم ﺷﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ آﻟﻮده ﺷﺪ ز ﺧﻮن دﻟﻢ ….. دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل ﻳﺎر ….. ﺷﺪم. دوران ﭼﻮ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ در ﻣﻴﺎن ﮔﺮﻓﺖ. آن روز ﺷﻮق ﺳﺎﻏﺮ ﻣﻲ ﺧﺮﻣﻨﻢ ﺑﺴﻮﺧﺖ. ﻛﺘﺶ. ز ﻋﻜﺲ ﻋﺎرض ﺳﺎﻗﻲ در آن ﮔﺮﻓﺖ …… ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺣﺮم دل ﺷﺪه. ام …

جه‌لال ژاله. @jalalzhaleh Instagram profile and metrics. Wenn jemand die Einsamkeit akzeptiert hat, wartet er/sie nicht mehr auf anderen. … #جلال_ژاله #جلال‌ژاله. Media by jalalzhaleh: پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب تا در این پرده Senna, Kordestan …

ﻣﺸﮑﻦ دل ﻣ. ﺮد ﻣﺸﺘﺮﯼ را. ١٣٠ . ﺑﻴﺪار ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺴﺘﻴﺎن را. ١٣١ . ﻣﻦ ﭼﻮ ﻣﻮﺳﯽ در زﻣﺎن ﺁﺗﺶ ﺷﻮق و ﻟﻘﺎ. ١٣٢ …… ﺑﻪ ﺣﺮم ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﻴﺪ و ﻣﺮا ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺒﺮد. ٨۶٩ ….. ﺷﺪﻩ ام ﺳﭙﻨﺪ ﺣﺴﻨﺖ وﻃﻨﻢ ﻣﻴﺎن ﺁﺗﺶ. ١٢۵٠ …. ﺗﺎ ﻧﺰﻧﺪ ﺁﻓﺘﺎب ﺧﻴﻤﻪ ﻧﻮر ﺟﻼل. ١٣۵٠ …… هﻠﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎن ﻣﻨﺰل ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ….. ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻌﻴﺐ و ﻧﺎﻟﻪ اش وان اﺷﮏ هﻤﭽﻮن ژاﻟﻪ اش.

دل. و ﺟﺎن ﻓﺪا. ي. روﯾﺖ ﺑﻨﻤﺎ ﻋﺬار ﻣﺎ را. ﺑﻪ. ﺧﺪا ﮐﻪ ﺟﺮﻋﻪ. يا. ده ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ. دﻋﺎﮐﻪ. ي. ﺻﺒﺤﮕﺎﻫ. اﺛﺮﯽ. ي. ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ را …. ژاﻟﻪ ﺑﺮ رخ ﻻﻟﻪ. اﻟﻤﺪام …… ﻧﺸﺎن ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل ﯾﺎر. ﻣﺧﻮش. ﯽ. ﮐﻨﺪ …… ﭘﺎﺳﺒﺎن. ﺣﺮم دل ﺷﺪه. ام ﺷﺐ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ. ﺗﺎ. در اﯾﻦ ﭘﺮده ﺟﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ او ﻧﮕﺬارم. ﻣﻨﻢ. آن ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺎﺣﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﻮن ﺳﺨﻦ. ﻧاز. ﯽ.

زغصه خون به دیده ژاله میکرد.

شده ام من چو اسير دل مِهر آگين ات ….. جاه جلال و حشمت ات،جاه و جلال خسروی است ….. افتادستآن که عمری به هوس در حرم کعبه نشست«به در میکده اکنون چه مقیم افتادست»غصّه درد …… گشته دل آن راز نهان را*مدهوش ازآن ژاله وشبنم سپر برف*ای رستم نیسان که برآری ….. سلیمانی*مبارک آستانینده شهین فیض قدومنن*ملک لر پاسبان اولموش توتو بلار …

مستانه کاش در حرم و دیر بگذری***تا قبله گاه مؤمن و ترسا کنم ترا ….. شده ام این همه سر گشته که در عرصه عشق***دل به چوگان سر زلف تو چون گوست مرا …… کمال مرد به جاه و جلال و شوکت نیست***کمال اگر طلبی مرد جود و احسان باش. شبی به …… بی رخصت تو لاله نمیروید از زمین***بی خواهش تو ژاله نمی بارد از هوا …… عسس: شبگرد، پاسبان.

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب. تا درین پرده جز اندیشه او نگذارم. اعلم الله که خیالی ز تنش بیش نماند. بلکه آن نیز خیالی ست که میپندارم. دوش میگفت که حافظ همه روی …

دل ﻣﯽ. رود ز دﺳﺘﻢ ﺻﺎﺣﺐ دﻻن ﺧﺪا را. دردا ﮐﻪ راز ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺁﺷﮑﺎرا. ﮐﺸﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﮕﺎﻧﻴﻢ ای ﺑﺎد ﺷﺮﻃﻪ ﺑﺮﺧﻴﺰ …. ﭼﮑﺪ ژاﻟﻪ ﺑﺮ رخ ﻻﻟﻪ …… دهﺪ ﻧﺸﺎن ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل. ﻳﺎر ….. ﺷﺪم. دوران ﭼﻮ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ در ﻣﻴﺎن ﮔﺮﻓﺖ. ﺁن روز ﺷﻮق ﺳﺎﻏﺮ ﻣﯽ ﺧﺮﻣﻨﻢ ﺑﺴﻮﺧﺖ. ﮐﺘﺶ ز ﻋﮑﺲ ﻋﺎرض ﺳﺎﻗﯽ در ﺁن ﮔﺮﻓﺖ …… ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺣﺮم دل ﺷﺪﻩ.

صبح است و ژاله مي چکد از ابر بهمني برگ صبوح ساز و … اي صبا بندگي خواجه جلال الدين کن که جهان پرسمن و ….. + نوشته شده در دوشنبه یازدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 23:14 توسط مهدی خوش منظر قراملکی | آرشیو نظرات ….. پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب تا در اين …

خون دل عکس برون می‌دهد از رخسارم ….. غزل 293 بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع; غزل 294 در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع; غزل 295 سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ …

زنده یاد جلال مقدم جواد پزشکیان. … توران مهرزاد ژاله علو. …. کو نسیمی زِ عنایت که کند بیدارم پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب تا در این پرده جز اندیشه ی او نگذارم .

فکر میکنی صدایت اگر نوازشگر دل بی تابم نباشد و موسیقی … نميدونم تا حالا اين رباعي مشهور خيام در اين تاپيك گفته شده يا نه : … من که رسوایت شدم … آن گــوهر محیـط هنـر پـروری و داد و آن آفتــاب بـرج جلال و وقـار هم ….. به طواف کعبه رفتم به حَرَم رَهَم ندادند ….. كاش مي شد از ميا ن ژاله ها جرعه اي از مهر با ني را چشيد

دل ﻣﯽ. رود ز دﺳﺘﻢ ﺻﺎﺣﺐ دﻻن ﺧﺪا را. دردا ﮐﻪ راز ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ آﺷﮑﺎر. ا. ﮐﺸﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﮕﺎﻧﯿﻢ اي ﺑﺎد ﺷﺮﻃﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰ …. ﭼﮑﺪ ژاﻟﻪ ﺑﺮ رخ ﻻﻟﻪ …… دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل ﯾﺎر ….. ﺷﺪم. دوران ﭼﻮ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ. آن روز ﺷﻮق ﺳﺎﻏﺮ ﻣﯽ ﺧﺮﻣﻨﻢ ﺑﺴﻮﺧﺖ. ﮐﺘﺶ ز ﻋﮑﺲ ﻋﺎرض ﺳﺎﻗﯽ در آن ﮔﺮﻓﺖ …… ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺣﺮم دل ﺷﺪه. ام ﺷﺐ …

حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست. اینهمه جنگ و جدل …. ژاله همه شب بارد، بارد همه شب ژاله. بی مر به … اگر با دل مهربان تو من بی وفا شده ام،پشیمانم اگر غِیرِ …. جاه و جلال من تویی ملکت و مال من تویی. آب زلال من …. پاسبان را چو به شب ما سوی کاشانه شویم.

مـثـل پـروانه در طواف حرم هـسـتي ام را به باد خواهم داد تـا نـگـاهم …. و دل به زيارت تو اوج مى گيرد اى ضريح …. رفـتـم طـرف ضـريـح روشن در نـور و فـرشتـه گم شدم من ….. باشد ملایک پاسبان، یاضامن آهو مدد مشهد به یمن ….. ژاله ميبارم مدام از ديده چون مينا رضا …… تو کیستی به چنین عزت و جلال بگو *** که همنشین گدایی و ضامن آهو …

آخه چه جوری دردودل کنم وقتی دلم با گناه زنگ زده شده ….. چقدر دلم گرفته و چقدر دل گرفته ام هوس گنبد طلاتون رو کرده ….. زائران ارض اقدس و راهيان مشهد رضوي، پيش از آنكه سر بر آستان ملك پاسبان سلطان خراسان، حضرت علي بن …… می شدم ولبانم را با بوسه ی ادب بر پرچم سبز بارگاه پر جلال امام همام حضرت علی بن موسی …

آخه انگار نه انگار – یل ام البنینی …. یعنی بیچاره شدم،سومین جمله ،وانقطع رجائی،یعنی دیگه ناامید شدم داداش،آخریش آدم رو میكشه،صدا … در بزم دل از مکتب روشنگر عباس … تشنه كاميهاي اطفال حرم رفتش ز ياد … با آن جلال و عزت و آقایی او ….. هم پاسبان خیمه ها و هم علمداری …. اشک تو عطشانی یک ژاله بود

برچسب‌ها:, , , ,