REFT

خروش جهانی زحمتکشان علیه سرمایه داری -جنبش بی مرز

انفجار از درون بانك‌ها و كارتل‌هاي ليبرال سرمايه‌داري گوياي وضعي در اداره انسان و … قريب به 80 ميليون نفر در مركزيت نظام سرمايه داري جهاني، خود گواهي بر اين مدعا …. اطلاعات اقتصادي خانوارها گفت : بنابراعلام رئيس مركز آمار ايران، با بررسي‌هاي … رئيس‌جمهور در ادامه قطعنامه‌ چهارم عليه ايران را بي خاصيت خواند و گفت: اين …

برخی دیدگاه های مارکسیستهای امروز در رابطه با جهانی شدن سرمایه داری و ضرورت … «از زمانی که جُنبش کارگری وجود دارد، هر چند گاهی گفته شده است که دیگر سرمایه داری به حدود نهایی … بشری را به طور انحصاری به سودِ خود و انباشت بی مرزِ سرمایه چپاول می کند. همین بلوک اقتصادی – سیاسی است که یک جانبه جنگ طبقاتی را علیه نوع بشر …

«هگل در جایی مینویسد که تمام حوادث و شخصیتهای بزرگ تاریخ جهانی به اصطلاح دو … موفقیت کودتای 11 سپتامبر شیلی، اقتصاد سیاسی سرمایهداری را وارد ریلهای …. دانست که از سوی هیات حاکمهی سرمایهداری انگلستان علیه زحمتکشان اعمال شده است و … بن رابنسون (رئیس موسسهی مبارزهی جوانان برای کار) یکی از دلایل …

ژانرهای مختلف لیبرالیسم سیاسی در کنار اقتصاد سرمایهداری، طی چند دههی گذشته …. هنگامی یک حد و مرز نظری پیدا میشود که کل پسانداز جهانی برای تامین کسری حساب جاری …. که به اصطلاح دم خروس دفاع از نظام سرمایهداری و دموکراسینئولیبرال را از لابهلای قسم … «باید تمیز داد میان انقلابی علیه دموکراسی، از جمله آنچه مارکسیستها فقط …

بخشهایی از برنامه کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران هلند … “حاكميت مدرن” بدون شک ريشه در عروج سرمايه‌داری تاريخی دارد، ولی در پروسه‌‌ی اين … نه از یلدا که مرزی میان پاییز و زمستان و یک دقیقه بیشتر از شب‌های پس و پیش خویش است‌! … بی‌شمار انسان‌های ساکن این کره‌ی خاکی را علیه جنگ تحریک و به خیابان‌ها سرازیر …

را ضروری ساخته و … یکی از مقاصدش نیز اینست که شرائط حیات و سلطه طبقه مسلط را علیه طبقه تحت … کمتر و ثروتشان بیشتر میشود با کارگران مزدور بی چیزی که وضعشان در مجموع هر.

کتاب لردن، بندگان مشتاق سرمايه: مارکس و اسپينوزا(که در اصل نامش … اگر اين نيروي کارست که محرک کّل اقتصاد سرمايه‌داري است، پس چه چيزي … اين تحميل، کار تاريخ است، اضمحلال کمون‌ها، برافراشتن مرزها و از ميان بردن کشاورزي معيشتي. ….. پی خودسوزی یک دانشجو در شهر لیون و بی تفاوتی دولت امانوئل مکرون،.

بارداری و حضانت فرزندان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده، ایجاد بیمه خاص … بهرورزی بانوان متعهد و زحمتکش ایران اسلامی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. … هست که از الگوهای رایج سرمایه داری تبعیت برای اداره امور اقتصادی هدایت کند. …. عبقری علیه ایران در راه ایران …… مختلف اصول جهانی تعاون را تصویب نموده.

انتقالات نظامی در مرز ایران و شوروی و احداث پل به روی رودخانه | شرکت کرده و در پیروزی آن. ارم را بشدت ….. سرمایه داری ایالات متحده و سرمایه ساختن جامعه سوسیالیستی مدرن ،. يونايتد استیل ورکر. داری جهانی، بگونه ای بی سابقه به در کشوری که عقب افتادگی ،واپس ….. نبرد کارگران و زحمتکشان ایران علیه تجاوز امپریالیسم آمریکا).

ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﮐﺎرﮔﺎه … داري ﺑﻮد . اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آن. ﭼﻨﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. داري ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑـﻮد. ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﻌﺪاد … ﻫﺎي ﺑـﯽ. درﯾـﻎ. ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. داري، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدي. ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن …. ﻧﯿـﺰ در ﻣـﺮز. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ. ﺑﻨﺪر اﻣﺎم، ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي. ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي …… ﭼﻬﻞ ﺳﺎل، ﻫﻤﻮاره ﯾﺎر و ﯾﺎور زﺣﻤﺘﮑ …

کسری بودجه آمریکا به مرز یک تریلیون دلار رسید … و یکی از دستیاران ارشد وی در زمینه تجارت و اقتصاد، گفت: از زمان فروپاشی شوروی تاکنون حدود یک تریلیون دلار سرمایه از این کشور خارج شده است… … نقش پررنگ اما نادیده گرفته شده زنان در صلح جهانی … 26 اکتبر 2019 زحمتکشان … خروش مردم زیمبابوه علیه تحریم های آمریکا.

هر چند مالکیت خصوصی و بازار آزاد در این مرز و بوم سابقه‌ای طولانی دارد اما تلاش برای ….. رشد جوامع بوده و بنیان اخلاقی اقتصاد است به تهدیدی علیه جامعه تبدیل کند. … امروز می‌دانیم که مهم‌ترین نتیجه سرمایه‌داری، نه جدال طبقاتی بلکه فربه شدن انسان‌هاست. ….. این تجربه تلخ بن بست اقتصاد دستوری است که مسیر جامعه پررونق مبتنی بر …

متهم هستید که سرمایه دارید و افراد وابسته به دولت شما، اغلب نمایندگان طبقه بورژوا بوده‌اند. … برای کشاورزان وکارگران که طبقات زحمتکش و ستمدیده مملکت هستند، کاری نکرده‌اید. … حالا ماموریت از کجا بود، ذاتاً بود، داخلی بود، خارجی بود، کاری ندارم؛ ولی علیه … که بیشتر از همه در انقلاب جنب و جوش و خروش و مشارکت داشتند جوان‌ها بودند.

لذا ما باید برای تهیه و تدوین قوانین مبارزه با سرمایه داری وروابط ناسالم اقتصادی، … شریف و خانواده های شهداء که چشم و چراغ ملتند و کارگران و کشاورزان زحمتکش. … یا منفجر کردن هواپیمای بی دفاع مسلمین طرفی نخواهد بست «الاسلام یعلو ولا یعلی علیه». …. و با درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی این پیشتاز جهانی انقلاب و دردمند مظلومین و …

متهم هستید که سرمایه دارید و افراد وابسته به دولت شما، اغلب نمایندگان طبقه … برای کشاورزان وکارگران که طبقات زحمتکش و ستمدیده مملکت هستند، کاری … حالا ماموریت از کجا بود، ذاتاً بود، داخلی بود، خارجی بود، کاری ندارم؛ ولی علیه … که بیشتر از همه در انقلاب جنب و جوش و خروش و مشارکت داشتند جوان‌ها بودند. ….. بورژوا و سرمایه دار

خبرگزاری های جهانی خبر اين جنايت را انعکاس داده و روزنامه های ايران آن را … دو عامل اين جنايت، دو جوان زحمتکش هستند که خود دوران کودکی سختی داشته اند … “بی کفايتی و مسئوليت ناپذيری” عوامل اصلی اين جنايت هستند. ….. در کشوری که ادعای حکومت عدل علی و برابری همه مسلمانان رو داره اين همه ظلم و جنايت و فساد وجود داره …

بی تردید تالش و کوشش ملت شریف ایران و به تبع آن مجموعه بانک شهر، سالی را که از سوی مقام معظم رهبری سال ….. قرارداد همکاران خدماتی که از نیروهای کوشا و زحمتکش بانک هستند از همان ….. آق ای نوری با یادآوری اینک ه مرکز منطقه 5 بانک. شهر، “کرج” … داری م که اگر بانک ش هر بتواند خدماتی مانند دیگ ر بانک ها در این زمینه را.

زارزار گریســتند، یــا صــدا بــه فغــان بلنــد کردنــد، یــا بی صبرانــه بــر ســر. و ســینه زدنــد. ….. اسـالمی بـه برکـت اسـالم، از پشـتوانه مردمـی نیرومنـدی در مقیـاس جهانـی. برخـوردار گشـت و …… نابجــا از مســئوالن زحمتکــش و مخلــص و ناسپاســی دربرابــر تالش هــای …… و مــردم، علیــه ســرمایه داری غــرب و در رأس آن، آمریــکای جهان خــوار و …

… 13 آبان تبلور خشم انقلابی ملت علیه استکبار و آمریکا/ انقلاب اسلامی وجهه …. مرکز آمار ایران نیز، با تغییر در این تعریف جهانی اقدام به آمارگیری اشتغال و تعداد … از درس خوانده های اقتصاد سرمایه داری اجتهادی در زمینه اقتصادی ندیدیم … امید است مسئولین زحمتکش کشور با استفاد از نظرات کارشناسان اقتصادی و با …

سرا ﺗﯿﮋﯾﯽ سرماﯾﻪ داری و خواست دگرگونی در اروپا … آن لقب بحران بی پایان داده اند، چنان اثرات و عوارض اقتصادی و زیستی و نا امنی شغلی بر زندگی … اما هزینه ویران سازی اش را صرفاً زحمتکشان و مزدبگیران و بیکار شده ها متحمل شده اند. … و از سوی بانکها و موسسات مالی جهانی مجوز سیاستهای صرفه جویانه و ریاضت اقتصادی …

سرمایه دار. و«. » استثمارگر. « معنی و معرّفی. بکنند و ندانسته و نخواسته از. » عوام النّاس. « ….. االِنس عَلَیهِ. لیإ. ا. ﻷبد. ) (8. » امروز اعالم می کنم که هرکس در انتخاب مذهب، انتخاب محلّ. زندگی، و … امّا دیگر حاال همه فهمیده اند که در عصر ما، مخصوصاً از جنگ جهانی …… بود و خروس ….. آزاد وُ بی مَرز …… را می گذاشت، و یک آدم زحمتکشِ عیالوار، پول نان و.

با تمام هیاهوئی که سازمانهای جهانی در رابطه با «پایان گرفتن دوران استعمار» و «آزاد شدن ….. در تمام مکتبهای اقتصادی جدید اعم از سوسیالیسم و کمونیسم و سرمایه داری و یا ….. سعد انصاری کارگر زحمتکش مسلمان، می‌خوانیم هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و …. علی علیه السلام با این که در مرکز حکومت، و در قلب اجتماع و در میان امواج خروشان …

از برگرداندن شغلهای میلیونها بیکار در امریکا تا برگرداندن سرمایه ها به امریکا . … حکومت امریکا تمام شده و خصوصا با ترامپ دنیای سرمایه داری غروبش نزدیکتر خواهد بود. … اورشلیم بازی ترامپی امکان تصمیم گیری رهبران واقعی نظام جهانی را بهتر فراهم خواهد … و خطابش را بگذارد مردم زحمتکش منطقه اعم از نژاد و مذهب و مرز.

فرهنگ ناموسی و ناموس پرستی هم مانند دیگر فرهنگهای بی پایه و اساس به طرز مخربی ریشه … يعني بايد تفهيم کرد که ما مرغ و خروس نيستيم بلکه انسانيم! … برای کارگری که مرغ سفره عزا و عروسی سرمایه داری است، رشد صنعت در چارچوب سرمایه …. چگونه در مقابل وضعیت مشابه توده وسیع کارگر و زحمتکش طرفدار باز کردن همه مرزها و لغو …

برچسب‌ها:, , , ,