REFT

روابط عمومی، اصول اخلاق و رسانه اجتماعی

دکتر ببران: راه کارکلیدی تفاهم میان روابط عمومی و رسانه، رعایت اصول اخلاق حرفه ای از سوی طرفین به ویژه اصل احترام متقابل، مسئولیت پذیری، …

در ادامه‌ی این مطلب اصول اخلاقی که باید در ارتباط با رسانه ها به آن‌ها توجه … بنابراین برخورد اول مسئولان روابط عمومی تاثیر زیادی بر روی ارتباط … ایمیل را به اسم برای هر روزنامه‌نگاری بفرستید و با بررسی شبکه‌های اجتماعی و کارهای …

هنجار اخلاقی همان اصل اخلاقی و جنبه اخلاقی نیست بلکه یک هنجار تنها از طریق اصل … بالطبع اهمیت نقش روزافزون رسانه ها در حیات اجتماعی انسان معاصر امری غیرقابل …

مقاله اخلاق و رسانه محمد فولادی. … این تعامل، با چرخه سوم یعنی «فرهنگ» نیز رابطه دارد. … مراد از معیارهای اخلاقی، اصول اخلاقی و ضرورت اجرای آن، رعایت موازین اخلاقی، … بهتر فعالیت‌های حرفه‌ای، و پایبندی شهروندان به اخلاق عمومی و اجتماعی از یک سو، و …

پرهیز از اطلاعات غلط و ساختگی (اصل صداقت و درستکاری)

خلاصه کتاب” اخلاق در روابط عمومی”نوشته فیلیپ سیب و کتی فیتز … حقوق بشر پنج اصل پایه و عام را به عنوان اصول اخلاق حرفه ای در روابط عمومی مورد … همانطور که مطالعه موسسه سنجش افکار عمومی نشان می دهد ، پیگیری دائمی رسانه هاو عموم مردم از … به اهداف اجتماعی تصمیم گیری سازمانی برای حرفه ای های روابط عمومی این …

رﺳـﺎﻧﻪ. اي اﻋـﻢ از روزﻧﺎﻣـﻪ. ﻧﮕـﺎران، دﺳـﺖ. اﻧـﺪرﮐﺎران. رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ، وﺑﻼگ. ﻧﻮﯾﺴﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن …. ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨ .ﺪ. اﯾﻦ اﺻـﻮل و. ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل. دﯾﮕﺮ، ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ اﺧـﻼق ﺣﺮﻓـﻪ.

ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ اﺧﻼق و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘـﺎن، واژ. «ة. اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﯽ. 3». را از واژ. «ة. اﺧـﻼق … ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﺎﻧﻪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ … رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. ﺄﺗـ. ﺛﯿﺮِ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻣﯽ. ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ. دﻟﯿـﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ. ذاﺗﯽ.

اين تعامل، با چرخه سوم يعني «فرهنگ» نيز رابطه دارد. … و مخاطبان رسانه‌ها و انجام بهتر فعاليت‌هاي حرفه‌اي، و پايبندي شهروندان به اخلاق عمومي و اجتماعي …. اخلاق رسانه به ميزان زيادي زيادي به رسانه‌ها كمك مي‌كند تا اصول و قواعدي كلي به وجود …

واژگان کلیدی: اخلاق، ارتباطات، عصر اطلاعات، رسانه، اخلاق رسانه، …. محاسن اخلاقی، آن دسته از بایدها و دستورات اخلاقی است که مربوط به روابط اجتماعی و جلب منافع مادی … تعهد و پایبندی به اصول اخلاقی و منافع عمومی جامعه اسلامی، رعایت …

اخلاق حرفه‌ای در روابط عمومی و رسانه، عضو هیات علمی و هیات رییسه «نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی نوپدید»، تألیف کتاب « اصول و مهارت های …

اﺧﻼق رﺳﺎﻧﻪ. »ﻫﺎ. ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ؟ راﺑﻄﻪ اﺧﻼق ﺑﺎ ﺣ. ﻘﻮق رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي آن دو ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﺸﻜﻼت و …. اﺻﻮل. 80. و. )82. ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن را دارد، از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻮي ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ. ﻛﻨﺪ …. ﭘﺎﻧﻬﺎدن دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ داراي آﺛﺎر ﺳﻮء اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﻫﻢ. ﺧﻮردن آراﻣﺶ و آﺳﺎﻳﺶ. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ.

فساد یا انحراف اخلاق حرفه‌ای از مسیر، یکی از … عامه مردم و وجدان عمومی جامعه فریب خورده و از دریافت حقیقت باز می‌مانند. … «منصور ساعی» دکترای علوم ارتباطات و هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در رابطه …

وي اضافه كرد: آزادي بيان به معني پرداختن به همه اصول حرفه اي و رعايت حقوق … كه از حقوق افراد در جامعه حمايت مي كنند، مسئوليت اجتماعي آنها ايجاب مي كند كه از … مديركل روابط عمومي استانداري بوشهر گفت: نبايد از نقش رسانه ها و بويژه …

رابطه‌ اخلاق‌ با حقوق رسانه‌ها و تفاوتهای آن دو چیست؟ …. قلمرو‌ قواعد‌ حقوقی‌ فقط‌ شامل‌ روابط اجتماعی انـسانها اسـت‌ و به همین جهت درباره رابطه انسانها با … برهم خوردن آرامش و آسایش عمومی می‌گردد،باید‌ از‌ ورود‌ آن به قلمرو حقوق خـودداری کـرد؛ هرچند … از سوی دیگر رعایت اصول اخلاقی از عـوامل اصـلی جذب و حفظ مخاطبان هر رسانه است.

… شرکت های تبلیغاتی، دفاتر روابط عمومی و مراکز فیلم سازی، این مسأله هر روز با جدیت … حتی اگر قوانین رسانه ها به اندازه کافی گویا باشند، رعایت برخی از اصول اخلاقی … ولی حداقل می توان گفت که رسانه ها به مسایل عمومی مردم می پردازند و با مخاطب عام و … دست اندرکاران رسانه ها قواعد اخلاقی رسانه ای را به دلیل مغایرت آن با نظم اجتماعی …

از اين نوع اخلاق روابط عمومي اگرچه تابع اصول کلي و قواعد جهانشمول است اما به علت ريشه … به منظور تقويت رعايت موازين اخلاقي در روابط عمومي و اخلاق در ارتباطات اجتماعي 2007 از سوي انجمن … آيا در چارچوب منافع عمومي مي توان اطلاعاتي را به رسانه ها داد.

اجتماعی و اخلاق، اخلاق رسانه ای و فلسفه هنر، نسبت مقررات رسانه ای و. اخلاق، چگونگی و لزوم … ایستگاههای رادیویی، شرکت های تبلیغاتی، دفاتر روابط عمومی و مراکز … اندازه کافی. گویا باشند، رعایت برخی از اصول اخلاقی توسط رسانه ها همچنان ضرورت …

کلیدواژه: اخلاق روزنامه نگاری، مطبوعات، نظریه مسئولیت اجتماعی، مصاحبه عمقی، عینیت. … بر محيط کنترل روابط اجتماعی و جامعه مدنی را برای آنها قائل شویم (فرقانی، ۱۳۷۷: … سوی او یا عدم پایبندی به اخلاق عمومی موجب خدشه دار شدن افکار عمومی خواهد شد.

رسانه‏ها مي توانند اخلاق و رفتار اجتماعي ، سياسي و اقتصادي و حتي اشتهاي …. رسانه‏هاي نهادي يا گروهي همچون روابط عمومي ها، شركت‌هاي انتشاراتي، بنيادهاي سينمايي. ….. و اشخاص بسياري وجود دارند كه به‌دليل عدم رعايت اصول اخلاقي رسانه همواره از نقض حريم …

اخلاق در روابط عمومي رابطه اخلاق و روابط عمومي. … البته باید بدانیم که شیوه های اخلاقی بیشتر گرایشات شخصی و اجتماعی است که ما را … ها آگاهانه مدافعان قانونی منافع عمومی خود هستند و انعکاس رفتار خود را توسط رسانه ها با رقبای … ساختمان تشکیلات روابط عمومی بر پایه رویکرد مدیریت استراتژیک حفظ می شود ، اصول اخلاقی یکی از …

اشتغال به امور اجتماعي از طريق رسانه …

اصول اخلاقی یونسکو برای رسانه ها (۱۹۸۳) …. موضوع روابط عمومی ¡ سازمانهای رسانه æ نمی شود… … موضوع رسانه های اجتماعی ، نقطه تلاقی و عین حال…

اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ در رﺳﺎﻧﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺎﻧﻊ. ﭘﻮر. *. ﭼﻜﻴﺪه. رواﺑﻂ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. اﻧﺴﺎن. ﻫﺎ. ﻣﺴﺘﻠﺰم. رﻋﺎﻳﺖ ….. اﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻛﻠﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻲ و ﺧﺎص ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ و.

اصول اخلاق خوب از پيش‌‌شرط‌هاي مديريت استراتژيك خوب است. ….. سازمان نيست؛ بلکه نقد تصوري از اخلاق حرفه‌اي است که پرداختن به آن را از وظايف روابط عمومي مي‌داند.

مسئولیت اجتماعی از زمره ارزش‌های ارتباطی و اجتماعی مبتنی بر اخلاق و … جامعه را مطرح کرد و سازمان و یا روابط عمومی را جدا و منفک از این اصل قلمدا نمود.

آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانت نامه از جانب دولت‌ها به رسانه‌های عمومی، در مقابل مواجهه با … سوای تعریف‌های قانونی کشورها، بسیاری از موسسه‌های غیردولتی معیارها و اصول … کمیته اطلاعاتش در رابطه با نقض پرونده‌های مربوط به روزنامه‌نگاران را با رسانه‌ها و … که اجازه بیان هیچ‌گونه انتقاد یا خواست سیاسی و اجتماعی را نمی‌دهند، مواجه‌اند».

برچسب‌ها:, , , ,