REFT

سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان

مقدمه و هدف: بیماران سرطانی دچار مشکلات جسمی ، روانی واجتماعی زیادی می شوند که ممکن است این مشکلات باعث اختلال در روند کیفیت زندگی آنان گردد . به همین منظور …

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎن وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺖ روان. وﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در … اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در آن. 90. ﺑﻴﻤﺎر. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻃﺎن در ﻣﺤـﺪوده ﺳـﻨﻲ. 18. ﺗـﺎ. 65. ﺳـﺎل. درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ،. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ. ﺳـﻼﻣﺖ روان ﻛـﻪ ﺑـﺮ. ﻛﻴﻔﻴـﺖ. زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،. اﺿﻄﺮاب ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺻـﻮرت ﺳـﻦ. ﺑﺎﻻي.

ﺑﻪ. ﺷﻴﻮع. ﻧﺴﺒﺘﺎ. ﺑﺎﻻي. ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن. اﺧﺘﻼﻻ. ت. رواﻧﻲ. در. ﺑﻴﻤﺎران. ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ. ﺳﺮﻃﺎن. ﻻزم. اﺳﺖ. اﻗﺪاﻣﺎت. ﺑﻴﺸﺘﺮي. در. زﻣﻴﻨﻪ. ي. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. اﺧﺘﻼﻻت. روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. و. اراﻳﻪ. ﺧﺪﻣﺎت. ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ. ﺳﻼﻣﺖ. روان. در. اﻳﻦ.

جامعه پژوهش شامل تمامی زنان مراجعهکننده به مراکز درمانی سرطان شهرستان آمل بود که از … معنا درمانی گروهی بر ارتقاء سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان سینه مؤثر بوده و …

ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و. درﻣﺎن. ﻫﺎي آن ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ. اي ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﯿﻤﺎران را. ﻣﺘ. ﺄﺛﺮ ﻣﯽ. ﺳﺎزد. ، ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣ. ﮥ. ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ. ﺟﻬﺖ. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از …

ارﺗﺒﺎط اﻣﯿﺪواری و ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن. ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺳﺘﮑﺘﻮﻣﯽ. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪری. 1،. ﻣﻨﺼﻮره ﻗﺪوﺳﯽ. 2. *. ، ﻻدن ﻧﺎﺻﺢ. 1،. رﺣﯿﻢ ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺨ. ﯽ. 1 . 1. ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎری، داﻧﺸﮑﺪه …

بیماران سرطانی درجاتی از استرس و افسردگی دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی روان شناختی بر میزان استرس و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان انجام … جهت ارتقای سطح سلامت روانی بیماران مبتلا به سرطان، از مداخلات روان شناختی …

… توجه به ابعاد روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان و تاثیر مداخلات روان … لطفی کاشانی با تاکید بر اهمیت حمایت‌های اجتماعی در سلامت روان افراد، …

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. : ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ. ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﺷﻐﻞ. و ﻧﻮع ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ.

مقدمه: سرطان سینه شایع‌ترین، كشنده‌ترین و از نظر روانی تأثیرگذارترین سرطان در زنان … نتیجه‌گیری: در بیماران مبتلا به سرطان سینه با نمرات‌ بالاتر سلامت‌ معنوی، …

آینده نگر است ،که بر روی 1442 بیمار مبتلا به سرطان …

ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي، ﻣﺬﻫﺐ و اﻣﻴﺪ در ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن داراي اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي. ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻزم … ﻛـﻪ ﺑـﻪ. اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮﻃﺎن ﺳـﺎزﮔﺎر. ﺷﻮﻧﺪ، زﺟﺮ رواﻧﻲ ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ. زﻧــﺪﮔﻲ و …

زمینه و هدف: بروز بیماری های مزمن مانند سرطان در فرزندان، سلامت روان مادران را با آسیب جدی … بر نگرانی و فشار روانی مادران دارای فرزند مبتلا به بیماری سرطان انجام شد.

مقدمه و هد ف : بیماران سرطانی دچار مشکلات جسمی ، روانی واجتماعی زیادی می شوند که ممکن ا ست این مشکلات باعثاختلال در روند کیفیت زندگی آنان گردد . به همین…

اضطراب مرگ یک اضطراب واقعی و یکی از مهم ترین مؤلفه ها در سلامت روانی بیماران مبتلا به سرطان خون است. نظریه پردازان وجودی معتقدند اضطراب مرگ، نوعی هراس و …

(pبحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش حاکی از آن است که حیطه های کیفیت زندگی بیماران سرطانی با حیطه های سلامت روان آنها رابطه دارد و سرطان بر جنبه های مختلف …

مواد و روش‌ها: در این مطالعۀ مقطعی، ۱۲۵ بیمار سرطانی بستری در بخش خون و انکولوژی . … ادراک بیماری در پیش‌بینی رفتارهای ارتقادهندۀ سلامتی بیماران مبتلا به سرطان … ارتقادهندۀ سلامتی یکی از عوامل مهم در پیامدهای روانی و جسمانی بیماران سرطانی است.

صالحی راحمه، دهشیری غلامرضا. رشد پس آسیبی در بیماران مبتلا به سرطان: نقش ابعاد روانی، معنوی و ذهنی بهزیستی و امیدواری. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی.

به طور کلی بیشترین مطالعات درباره اثر روانی بیماری سرطان روی … که تصور بیشتر مردم این است که مبتلا به سرطان هرگز بهبود پیدا نمی کند.

استادیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم …

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴـﺘﺎن اﯾﻔـﺎ. ﮐﻨـﺪ. (. 15 .) ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎء. ﺳـــﻼﻣﺖ. روان، ﺗـــﺎب. آوري. اﺳـــﺖ (. 16 .) ﻣﺘﻐﯿـــﺮ. ﺗﺎب. آوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽ. ﺷـﻮد.

41. ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻄﻮح ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ. ،. ﺳﻼﻣﺖ روان و اﻣﯿﺪواري در. ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ. ﺣﻤﯿﺪ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻋﺮﺑﯽ.

زمینه و هدف: سرطان پستان جنبه‌های مختلف سلامت روان را به مخاطره می‌اندازد و به علت … جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كلیه بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به …

گنج كريمي مي افزايد: براي تامين فضايي بهتر كه سلامت روان بيماران و … گنج كريمي مي گويد: بحث روان شناختي براي مبتلايان به سرطان بايد از …

او به این نکته اشاره کرد که در حالی که اکثریت بزرگی از مبتلایان به بیماری هایی نظیر فشار خون بالا یا سرطان تحت درمان بوده یا هستند، این رقم …

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، زﻧﺎن داراي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ، داراي ﻣﺸـﮑﻼت روان …. ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 12(. ). ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ. در. زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﺎن …

برچسب‌ها:, , ,