REFT

سیگنال خرید::: در محدوده کم ریسک با سود 18% و 35%

یکشنبه 03 آذر 1398. سیگنال خرید::: در محدوده کم ریسک با سود 18% و 35%. شزنگ ::: ورود در محدوده 2100 تا 2160 تومان کم ریسک است و اکنون در حال …

واحیا ::: در آنالیز این سهم با رسیدن به سقف C:4600 تومان شاهد عرضه و ریزش تا 4000 تومان … سیگنال خرید::: در محدوده کم ریسک با سود 18% و 35%.

به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، جهش نرخ های فروش و گزارش مرداد ماه عالی از این شرکت غذایی در کنار شایعات تجدید ارزیابی سبب صدور سیگنال کم ریسک با بازدهی …

17.67, 36 …

همانطور که در نمودار سهام نیز مشاهده می شود در این محدوده سهام شگل بر روی دو … درصد افزایش دهد و با افزایش حاشیه سود ناخالص خود، میزان سود عملیاتی شگل … تومان فعال می شود که این محدوده خرید کم ریسک تری برای سرمایه گذاری است.

برچسب‌ها: