REFT

غزل 203 حافظ یاد باد آنکه سر ….نی نوازی

غزل 203 حافظ یاد باد آنکه سر ….نی نوازی. علیرضا. 108 بازدید ۱ روز پیش. 1:00 … غزل حافظ من نه آن رندم…نی نوازی. علیرضا. 863 بازدید ۱ هفته پیش. 0:52 …

پاشا هنجنی از جوانانی است كه نی رو بسیار پر تكنیك می نوازه به حدی كه آدم انگشت به … غزل 203 حافظ یاد باد آنکه سر ….نی نوازی. علیرضا. 106 بازدید ۲۳ ساعت پیش.

تعبیر و تفسیر کامل شعر و فال حافظ : سال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود رونق میکده از درس و دعای ما بود نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان هر … غزل شماره 203 دیوان حافظ : بود آیا که در میکده‌ها بگشایند … شاهد فالغزل شماره 204 دیوان حافظ : یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود … غزل شماره 66 دیوان حافظ : بنال بلبل اگر با منت سر یاریست …

ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. : دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ. دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ. ﻏﺰل. ١. اﻻ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺴﺎﻗﯽ ادر ﮐﺎﺳﺎ و ﻧﺎوﻟﻬﺎ. ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺁﺳﺎن ﻧﻤﻮد اول وﻟﯽ اﻓﺘﺎد ﻣﺸﮑﻞ … ﺑﺸﺪ ﮐﻪ ﻳﺎد ﺧﻮﺷﺶ ﺑﺎد روزﮔﺎر وﺻﺎل. ﺧﻮد ﺁن ﮐﺮ ….. ﺁن ﮐﻪ او ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺣﺎل ﮔﻮاﺳﺖ. ﻓﺮض اﻳﺰد ﺑﮕﺬارﻳﻢ و ….. ﺑﻪ ﻧﻴ. ﻢ ﺟﻮ ﻧﺨﺮم ﻃﺎق ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ و رﺑﺎط. ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﻄﺒﻪ اﻳﻮان و ﭘﺎی ﺧﻢ ﻃﻨﺒﻴﺴﺖ. ﺟﻤﺎل دﺧﺘﺮ رز ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﮕﺮ. ﮐﻪ در ﻧﻘﺎب زﺟﺎﺟﯽ …… زﺑﻮر ﻋﺸﻖ ﻧﻮازی ﻧﻪ ﮐﺎر هﺮ. ﻣﺮﻏﻴﺴﺖ …… Page 203 …

یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد ….. در این غزل حافظ برای جمال می نویسد؛ از آن هنگام که سایه ات بر سر چمن نمی افتد، مرغ سحر یعنی بلبل هم … چنگ و نی که بوده قطعا.

یاد باد آنکه هر گوهر ناسفته که حافظ داشت به سبب اصلاح شما اعلا و زیبا می شد . …. استاده است سرو وکمربسته است نی ….. (۵) به یاد آن زمان که در آن گردهمایی های شادانه با نیک خوبان، تنها کسی که از روال ادب خارج شده و خنده های مستانه سر می …

ي ﺷﺎﻋﺮان اﻳﺮاﻧـﻲ، ﺣـﺎﻓﻆ ﻳﻜـﻲ از ﺳـﻪ ﺷـﺎﻋﺮ ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ . او ﺑـﺎ. ﻏﺰل. ﻫﺎي دل. اﻧﮕﻴﺰش ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ ﺑـﻴﻦ ﭘﺎرﺳـﻲ. زﺑﺎﻧـﺎن و اروﭘـﺎﻳﻲ ….. ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه. ﻫﺎي ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺮه. ي ﻧﻮروز، ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﺷـﺐ ﻳﻠـﺪا. ﺟﺎي ﺧﻮﺷﻲ دارد . ﻓ. ﻜﻨــﺪ زﻣﺰﻣــﻪ …. ﻫﻨﮕﺎم ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دف و ﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺎﻟﻪ. اي ﻣﻲ. زد . ﺳﺎﻗ … ﻧـﻮازي ﻧـﻪ ﻛـﺎر ﻫـﺮ ﻣﺮﻏـﻲ. ﺳـﺖ. ﺑﻴـــﺎ ….. ﻳــﺎد ﺑــﺎد آﻧﻜــﻪ زﻣــﺎ وﻗــﺖ ﺳــﻔﺮ ﻳــﺎد ﻧﻜــﺮد. ﺑــﻪ وداﻋـ …

ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺗﻮ اﻓﺸﺎﻧﺪ ﻓﻠﮏ ﻋﻘﺪ ﺛﺮﯾﺎ را. ﻏﺰل. 4. ﺻﺒﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﮕﻮ آن ﻏﺰال رﻋﻨﺎ را. ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﮐﻮه و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮ داده …. روزي ﻣﺎ ﺑﺎد ﻟﻌﻞ ﺷﮑﺮاﻓﺸﺎن ﺷﻤﺎ ….. آن ﮐﻪ ﺟﺰ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻧﺒﺪ ا. ز ﯾﺎد ﻟﺒﺖ. ﺑﺮ در ﻣﯿﮑﺪه دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ اﻓﺘﺎدﺳﺖ. ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻤﺸﺪه را ﺑﺎ ﻏﻤﺖ اي ﯾﺎر ﻋﺰﯾﺰ …. ﮔﻮﺷﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻗﻮل ﻧﯽ و ﻧﻐﻤﻪ ﭼﻨﮓ اﺳﺖ …… ﻏﺰل. 203. ﺳﺎل. ﻫﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺎ در ﮔﺮو ﺻﻬﺒﺎ ﺑﻮد. روﻧﻖ ﻣﯿﮑﺪه از درس و دﻋﺎي ﻣﺎ. ﺑﻮد. ﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﺮ ﻣﻐﺎن ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻮ …… زﺑﻮر ﻋﺸﻖ ﻧﻮازي.

حافظ شکن …

e motebarrek. Kowkab: setāre. …… 203|. ﻏﺰلِ. ۲۰۳. ﺳﺎل. ﻫﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺎ در ﮔﺮو ﺻﻬﺒﺎ ﺑﻮد. روﻧﻖ ﻣﯿﮑﺪه از درس و دﻋﺎی ﻣﺎ ﺑﻮد. ﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﺮ ﻣﻐﺎن ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻮ ﻣﺎ …… زﺑﻮر ﻋﺸﻖ ﻧﻮازی ﻧﻪ ﮐﺎر ﻫﺮ ﻣﺮﻏﯿﺴﺖ.

غزل شماره: كه سر به كوه و بيابان تو داده اي ما را. صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را. 1. تفقدي نكند طوطي …. خود آيد آنكه ياد نياري ز نام ما. گونام ما زياد به ….. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج. 9 …… 203. غزل شماره: رونق ميکده از درس و دعاي ما بود. سالها دفتر ما در گرو صهبا بود. 1. هرچه کرديم به …… زبور عشق نوازي نه کارهر مرغيست. 4. خداي را که رها …

دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ. ﻏﺰل. ١. اﻻ ﻳﺎ اﻳﮫﺎ اﻟﺴﺎﻗﯽ ادر ﮐﺎﺳﺎ و ﻧﺎوﻟﮫﺎ. ﮐﻪ ﻋﺸﻖ آﺳﺎن ﻧﻤﻮد اول وﻟﯽ اﻓﺘﺎد ﻣﺸﮑﻞ ھﺎ. ﺑﻪ ﺑﻮی ﻧﺎﻓﻪ ای ﮐﺎﺧﺮ … ﺑﺸﺪ ﮐﻪ ﻳﺎد ﺧﻮﺷﺶ ﺑﺎد روزﮔﺎر وﺻﺎل ….. آن ﮐﻪ او ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺣﺎل ﮔﻮاﺳﺖ. ﻓﺮض اﻳﺰد …

سر به هم آوردن: کنایه از جمع شدن و گردآمدن؛ دست به کار شدن: کنایه از آغاز کردن …. نحو، مضارع اخباریِ غزل حافظ در معنی اخباری به کار رفته است ولی در غزل سعدی ٴ4ــ …… تا )بلند(، رَنج )کشیده(؛ تحّمل= تَ / حَم / مُل 1 هجای کوتاه؛ نکنی= نَ / کُ / نی 2 هجای کوتاه؛ …… »یاد باد آنکه ز ما وقت سفر، یاد نکرد« بین »باد و یاد« هماهنگی و گوش نوازی، حس …

یاد باد آن کو به قصد خون ما عهد را بشکست و … جزای آن که با زلفت سخن از چین خطا گفتیم تو آتش گشتی …. بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل تا جزای من …… هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر هر دم از درد ….. زبور عشق نوازی نه کار هر مرغی است بیا و نوگل ….. حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا که چه زنار ز زیرش به دعا بگشایند 203

سال های سخت ودشواری بعد از آن که غزل های حافظ بشدت …… رموز عشق نوازی. 545 … زون باد. 25). (. سر کوی تو. 568. گلع. ـــــــ. ذاری ز گلستان جهان ما را بس. 25) …. فتوایی است درست و دقیق که دف و نی که مظهر گرایش انسان به معنویت است ، می گو …… مدار سیر و سلوک عرفانی حافظ. محمد نقی تسکین دوست. 203. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ.

حافظ شکن …

اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺮ در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و آﻧﮕﺎه ﻫﻤﮥ ﺗﻼﺷﻬﺎ و زﺣﻤﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫـﺪ رﻓـﺖ, ﺑـﻪ. اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﻋﻘﻼي اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رك و راﺳـﺖ ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﻨـﺪ و در ﻓﮑـﺮ وﺣـﺪت. ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ….. ﻧــﯽ ﮐــﻪ ﺳــﺮ ﺑـــﺎري ….. ﮔـــﺎه ﮔـــﺎﻫﯽ اﮔـــﺮش ﯾـــﺎد ﮐﻨﯿـــﺪ دﺳــــﺘﯽ از ﺑﻬــــﺮ دﻋــــﺎ ﺑﺮدارﯾــــﺪ ….. ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﯾﮏ ﻏﺰل در ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺗﺮﻗﯽ …… Page 203 …… زﺑﻮر ﻋﺸﻖ ﻧﻮازي ﻧﻪ ﮐﺎر ﻫﺮ ﻣﺮﻏﯽ ا …

پايور(سنتور)، ظريف(تار)، بديعي(كمانچه)، ناهيد(ني)، اسماعيلي(تنبك), تنظيم و سرپرست گروه: … 20, 42/19, عشاق, تار, رديف نوازي, شور،دشتي،ابوعطا،سهگاه،ماهور و . ….. 203, 42/202, ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی 2, تار, گردآوری: موسی معروفی …… دكتر محجوب, درباره شاه شيخ ابو اسحق و مبارز الدين محمد، غزل ياد باد آنكه سر كوي تو .

دل نـوازی با نسـیم مشـک بو دارد بهار. منقطع شد فصل … بزم گل ها 15. ز یمن حافظ و سعدی، نظامی، رودکی، خیام ….. دف و نی، بربط و تار و سه تار آهسته آهسته. خلیقی نیز چون … ای بلبل خوش الحان سر کن غزل سرایی ….. یاد‌باد. یاد باد آن که صبا مشک فشان ما بود. همدمی همسفر و همدل و هم آوا بود. یاد باد آن که ز تأثیر صفای سخنش ….. بزم گل ها 203.

بیر عمردی بؤ عشقده سر گشته، گامی وئرماغِم …… ياد باد آنكه سركوي توام منزل بود.

حافظ نامه ( بهاء الدین خرمشاهی ) / پله پله تا ملاقات خدا، با کاروان حلّه، سر نی و بحر …

Because of the musk’s scent whose fragrance the wind scatters. From curls … غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ ….. خود آید آن که یاد نباشد ز نام ما. حافظ ز …

اي ﺗـﻔﻮ ﺑـﺮ ﺷـﻌﺮ ﺑـﺎد و ﺑـﺮ ﻓـﻨﻮن ﺷـﺎﻋﺮي. در ﺿﻤﻦ اﺑﻴﺎت دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﻛﻢﻣﺎﻳﻪاي ادّ ﻋﺎي ﺳﺨﻨﺪاﻧﻲ ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺳﺮﻛﺮده,. ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﺗﺎ ﭼﻪ ﻓﻦ ﺑﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ در دﺳﺖ ﮔﺪا ﻃﺒﻌﺎن ﻓـﺘﺎد وز ﻏـــﺮور آوردﺷــﺎن در ﺳــﺮ …

نفس باد صبا مشک فشان خواهد. شد. ـع. الم پیر دگر باره ج. واـ. ن. ـخ. واهد شد. ا. ی دل از عشرت امروز ب. ه. فردا. کف. نی. ـم. ۀای. نقد. ابق. را که ض. ـ. مان خ. ـ. واهد شد. حافظ از بهر …

ﺷـﻌﺮ ﺣـﺎﻓﻆ. ﺷـﻌﺮي اﺳـﺖ. ﺳﺨﺖ ﺻﻮرﺗﮕﺮا؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺷﻌﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﻌﺮ ﺳﻠﻮك در راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮر ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲ ….. و ﻳﺎد ﻧﻜﺮدن ﭘﺎدﺷﺎه از اﻳﻦ. « … واﺟﺴﺘﻦِ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﻣﻌﺸﻮق از ﺑﺎد ﺻﺒﺎ … ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ دو ﻏﺰل ﺑـﻴﺶ از آﻧﻜـﻪ رﻳـﺸﻪ در اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ و …. ﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﻛﺎري ﻛﻪ در ﺷﻌﺮ زﻳﺮ، ﺑﻪ ﻗﺼﺪ وارﺳﺘﻦ از ﺗﻨﮕﻨﺎي وزن و ﻗﺎﻓﻴﻪ، ﺑﺮ ﺳـﺮ ﺧـﻮد ….. ﻧـﻮازي در. ﺻﺤﻨﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﻫﻨﺮي اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ، از ﻳـﻚ ﻃـﺮف، از ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻗﺎﻋـﺪه. داﻧـﻲ.

شبها در یک طرف تختخوابش دیوان حافظ را دارد و در طرف دیگر … با گفتن یک غزل کم مایه باید این قدر به وجد بیاید و سر از پا … ن آنها محفوظ بماند، حال آنکه در شاعری، …. دیدن این بیـت مـرا به یاد آن غـزلها و رباعیـها و دوبیـتیهای به کـتاب …. باد سپید. (. و چین. ) سکوت زرد. (. هم. معامله و مدارا با نظام سیاسی ایران را بر انداختن …… Page 203 …

برچسب‌ها:, , , ,