REFT

معرفی سنجنده مودیس (MODIS) و کار بر دهای ان

سلام دوستان. مودیس یا مادیس مخفف Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer می باشد. در این پست یه جزوه آموزشی کوچیک در مورد سنجنده مودیس قرار دادم.

عرض تصاویر این سنجنده 2330 کیلومتر می باشدسنجنده Modis تصاویر زمین را…

نمایه تصاویر ماهواره ای TERRA و AQUA با سنجنده MODIS که در مرکز فضایی ماهدشت به … داده ها دریافت شده درک ما را از پویایی شرایط کره زمین و فرآیندهای رخ داده در آن … معرفی باندها و کاربردهای تصاویر مادیس … معرفی محصولات تصاویر سنجنده MODIS

TERRA/AQUA اپراتور ماهواره سازمان فضایی آمریکا (ناسا) شروع ماموریت 18.12.1999 … لیدار · طیف سنجی و کاربردهای آن · کالیبراسیون هندسی سنجنده‌ … معرفی استارت آپ ها/شرکت ها · پیوندهای مرتبط … باند های 17 تا 19، کاربرد در بخار آب اتمسفر … کلیدواژه ها: modis | terra | مادیس | ترا | aster | ceres | mopitt | misr | ماهواره سنجش از دور …

های سنجنده MODIS و کاربرد آن در مدیریت پایدار منابع جنگلی میباشد. در این تحقیق ضمن معرفی دادههای این سنجنده به بررسی …

پایش خشکسالی با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس (MODIS) در مناطق خشک مطالعه موردی مراتع استان اصفهان … کلید واژه ها: پایش خشکسالیسنجنده مودیسمراتع استان اصفهانشاخص اقلیمیSPI …. ارزیابی برخی شاخص های شناسایی گرد و غبار و پایش آن (مطالعه موردی توفان 10 اوت 2008 شرق ایران) … پر کاربرد ترین کلید واژه ها.

ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ. در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ را. اﯾﻔﺎ. ﮐﺮده و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ. ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ . از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ …. آن. ﺟﺎ. ﺋﯽ. ﮐﻪ در ا. ﯾ. ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از داده ﻫﺎ. ی. ﺳﻨﺠﻨﺪه. MODIS. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ا. ﻦﯾ.

یکی از این سنجنده ها ، سنجنده مودیس MODIS میباشد . مرکز سنجش. … قدرت تفکیک زمینی آن 250 متر برای باند 1و 2 … کاربرد باند ها : باند 1و 2 برای زمین و ابر .

MODIS. ٬. NDSI. ،. حوضه. آبخیز. بهار. مقدمه. پوشش. برف. و. تغییرات. زمانی. ٬آن. پارامترهای. اساسی … مواردی از این دست، کاربردهای گوناگونی را برای داده. های سنجش از … سنجنده. MODIS. و. به. نام. شاخص. پوشش. برف. 0. معرفی. گردید. به. طور. کلی. این …. ای مودیس. سنجنده. MODIS. یکی از پنج سنجنده مستقر بر روی ماهواره ترا می. باشد که …

5. و ﺳﻨﺠﻨﺪه … 41. ) ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس. ﻫﺎي. ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ. ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻣﻮدﯾﺲ (. MODIS. )2 … در ﮐﺎرﺑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺮه ….. ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻣﺎي. ﺳﻄﺢ،. …

1. معرفی منطقه. موردمطالعه.

ﺑﻴﻨﻲ ﻫﻮا ﻛﺎرﺑﺮد دارد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ. ﮔﺴﻴﻞ. ﻣﻨﺪ. ي. ﺳﻄﺢ و دﻗﺖ در ﺑﺮآورد آن، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﺖ در ﺑﺮآورد. ﮔﺴﻴﻞ. ﻣﻨﺪي. ﺑﺮاي دو ﺳﻨﺠﻨﺪه. MODIS. و. ASTER. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه …

ﭘﺎﯾﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻣﻮدﯾﺲ و ﻓﻦ. آوري ﺳﻨﺠﺶ از دور. 215. ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع …. ﻣﺪت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﯿﮑﻮل و ﻋﺒﺎس … MODIS. ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮐ. ﺸﺎورزي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ. ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﯿﻦ. ﺳﺎل.

ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻣﻮدﻳﺲ، در ﺳﻨﺠﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و …. 4 MODIS. 5 MISR. 6 Dark Dense Vegetation. 7 Kaufman. اﺳﺎس آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﻜﺴﻞ. ﻫﺎي ﺗﺎرﻳـﻚ در ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي ﻣـﺎدون … ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ آﺷﻜﺎرﺳﺎزي آﻻﻳﻨﺪه ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از …. ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب. ﻛﺮد.

MODIS sampling for monthly and.

در این مقاله بخش های مختلف یک ماهواره ، انواع مدارهای گردشی ماهوراه ها ، ماهواره های … سنجنده مادیس (MODIS) ، سنجنده استر (ASTER) ، ماهواره کوییک برد (Quick … در این مقاله درمورد ماهواره ها و سنجنده های شاخص ان که در سنجش از دور بیشتر مورد …

بررسی کاربرد نقشه های پوشش برفی حاصل از تصاویر ماهوارهای MODIS در مدل سازی … سنجش شد. از آن پس، این سنجش به وسیله ماهواره هایی با قدرت زمانی بالاتر …. شاخص پوشش برفی NDSIتنها به انواع خاصی از ابرهایی که دارای ذرات یخ هستند.

ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎ. 2ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺳﻠﻤﺎﻥ …. ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻨﺠﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﺑﺮﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ. ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ …

1 …. (MODIS) Terra surface reflectance daily product …. ﺷﺮاﻳﻂ آﺗﻤﺴﻔﺮ در آن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﻲ دارﻧـﺪ . در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ …

تخمین دمای هوای سطح زمین با استفاده از داده دمای سطح سنجنده مودیس … زمینی، سنجش‌ازدور می‌تواند به‌خوبی در فراهم‌سازی داده‌های هواشناسی نقش ایفاکند. … LST به‌دست‌آمده از سنجنده MODIS با دمای هوای سطح زمین ارائه‌شده است؛ که با استفاده از آن …… برای این کار با معرفی تابع تعلق و فازی¬ساز مناسب، دو حد آستانه مورد نیاز …

برای استخراج شاخص‌های ماهواره‌ای تصاویر سنجنده مودیس با قدرت تفکیک 500 متر، فاصله … از شاخص‌های جامع را می‌توان با شاخص‌هایی که پالمر در سال 1965 معرفی کرد، دانست. … شروع استفاده از فن‌آوری سنجش از دور برای پایش خشکسالی به کاربرد آن در …

ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ. رﺳﻮﺑﺎت. ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪ. اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه. MODIS. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي …. در. درﻳﺎﭼﻪ. ﻫﺎ و. رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد . در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺼﺎوﻳﺮ. ﻣﻮدﻳﺲ. 1(. ﻣﺤﺼﻮل. ﻣﺎﻫﻮاره. ﺗﺮا2 … آن. ﻫﺎ. ﺑﺎﻧﺪ. ﭼﻬﺎر. (. ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ. ) را ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ. ﺎﻧﺪﺑ. و. ﺷﺎﺧﺼ. ﻲ. ﺑﺮاي. ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد. ﻧﺪ.

هواویز ها به کمک داده های ماهواره ای قابل حصول است اما بدست آوردن آن به دليل 4می باشند. امروزه تخمين عمق … MODIS، SYNTAM واژه های کليدی: هواویز، ضخامت نوری، سنجش از دور، … که نقش بسیار مهمی را در تعادل تابش زمین و تغییرات آب … معرفی شد. این الگوریتم به کمک ادغام داده های سنجنده. توانست محدودیت TERRA و AQUA سکوهای MODIS.

پائین ترین مداری که ماهواره ها می توانند در آن قرار بگیرند، مدار پائین یا (LEO) می باشد. LEO حروف اختصاری Low … Earth Resource Applications. Geostationary … قیمت هر کیلومتر مربع. سنجنده ها و طبقه … Terra MODIS Aqua MODIS. 36 bands.

آن. ﻫﺎ. ﻧﯿﺴﺖ . ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﻮاﯾﯽ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ. ﻣﺎﻫﻮاره. اي و رادار. ي اﺳﺖ. ). 1( … ﻫﺎي ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎه ﻗﺮار. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. ). 5(. ﺳﻨﺠﻨﺪه. ﻣﻮدﯾﺲ. (. MODIS. ) در دو. ﺑﺎﻧﺪ داراي.

radiometer (MODIS).

MODIS Brochures.

اندازه آنها حدود ۲ میکرومتر است، ممکن است تا فواصل. بسیار دور … شناسایی مسیر حرکت و خصوصیات شیمیایی انواع … NOAA و نیز باندهای تشعشعی سنجنده MODIS و.

معرفی سنجنده مودیس (MODIS) و کار بر دهای ان … از دور شامل توضیع کامل در مود سنجنده باند ها و داده های اماده و کاربرد ها و نمونه ای از مطالعات که با سنجنده …

… الگوریتم ژنتیک برای برآورد غلظت ذرات معلق در زمان عبور ماهواره و در مقیاس محلی معرفی شده است. … پوشش برف و تغییرات زمانی آن، پارامترهای اساسی در مطالعات هیدرولوژیکی و اقلیم‌شناسی است. … برآورد تابش خالص خورشیدی با کاربرد داده‌های سنجنده MODIS …. کاربرد نگاره‌های سنجنده مودیس برای پایش آلودگی هوای کلان شهر اصفهان …

برچسب‌ها:, , , ,