REFT
جنگ های ایران و روم · جنگ های ایران و روس · فتوحات مسلمانان · جنگهای صلیبی · نبرد واترلو · جنگ جهانی اول · جنگ جهانی دوم …

چریک‌های کمونیست شوروی در اوکراین تحت اشغال آلمان در جنگ جهانی دوم … بیابانی برای نبرد موفقیت‌آمیزی علیه نیروهای قویتر ترکیه در جنگ جهانی اول بهره بردند. … در افغانستان نیز گروه های مجاهدین با استفاده از این شیوه توانستند در مدت ده سال ارتش …